ปกติ ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา เรื่อง การปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ด่วนที่สุด คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ด่วน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจและกรอกข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 (Pfizer) สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา
ลงวันที่ 22 กันยายน 2564 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าการที่ นิเทศ ช่วยเหลือ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษาสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในสถานศึกษา ผ่านระบบออนไลน์
ลงวันที่ 14 กันยายน 2564 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ด่วนมาก คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อติดตามการเรียนการสอน ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ด่วนที่สุด ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 4
ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ด่วน ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3
ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการศูนย์เฉพาะกิจการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ด่วน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2564)
ลงวันที่ 22 กันยายน 2564 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้สนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
ลงวันที่ 16 กันยายน 2564 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2564
ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมวัยทีน วัยใส ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม)
ลงวันที่ 14 กันยายน 2564 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการสร้างกระแสสุขภาพในกลุ่มวัยเรียน วัยรุ่น (NuPETHS Corner Plus Covid-19) ปีการศึกษา 2564
ลงวันที่ 16 กันยายน 2564 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดเตรียมสถานที่รับรองการให้บริการ การฉีดวัคซีนโควิด-19
ลงวันที่ 16 กันยายน 2564 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ลงวันที่ 20 กันยายน 2564 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ด่วนที่สุด คำสังแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินตามโครงการโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก้ไขเพิ่มเติม
ลงวันที่ 6 กันยายน 2564 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย