ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ประจําปีการศึกษา 2565
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมกีฬา “สพม.ขอนแก่น” ประจําปี 2565
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารห้องสมุดโรงเรียน
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ประจําปีการศึกษา 2565
ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับการนิเทศ ติดตาม ความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ กิจกรรมศึกษาดูงานและแหล่งเรียนรู้ที่เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ประจําปีการศึกษา 2565
ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงสำหรับครูผู้ช่วย
ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งข้าราชการครูรับผิดชอบเวรประจําวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖5
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งข้าราชการครูรับผิดชอบเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖5
ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งและมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2565
ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันครูขอนแก่น ครั้งที่ 66 ประจำปี พ.ศ. 2565
ลงวันที่ 13 มกราคม 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 คน 1 กิจกรรม โครงการเด่น ของโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2564 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ “เด็กไทย ใส แซ่บ สุข...ยุควิถีชีวิตใหม่” ภายใต้โครงการ ChOPA & ChiPA Game
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจําปีการศึกษา 2565
ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.4ดาวปีการศึกษา 2565
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนสุจริต ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ปีการศึกษา 2565
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ปีการศึกษา 2565
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเยี่ยมบ้านนักเรียน
ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2564 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ รื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบโภชนาการของโรงอาหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2565
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมงานพิธีอัญเชิญพระพุทธปฏิมามิ่งมงคล ประดิษฐาน ณ แท่นโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา
ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานมาตรการประหยัดพลังงาน ปี 2565
ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ปีการศึกษา 2565
ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565
ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบห้องเรียน ห้องทำงาน ห้องประชุม อาคารและสำนักงานของโรงเรียน ปีการศึกษา 2564
ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการมอบเงินให้นักเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน งบอุดหนุน ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2565
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่งานการพัสดุ
ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งกรรมการปฏิบัติหน้าที่งานการเงิน
ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเงินและการบัญชี
ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนจัดทำแผนปฏิบัติการ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565
ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ลงวันที่ 20 กันยายน 2564 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ด่วนที่สุด คำสังแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินตามโครงการโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก้ไขเพิ่มเติม
ลงวันที่ 6 กันยายน 2564 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย