ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการกุศลเพื่อโอกาสทางการศึกษา งานเอ็นดูโร่มิตติ้งบ้านไผ่การกุศล ครั้งที่ 1
ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ลงวันที่ 29 กันยายน 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมประเมินผลรายวิชาโครงงานบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 2565
ลงวันที่ 19 กันยายน 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนานักเรียนเพื่อเข้าสอบสู่รั่วมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565
ลงวันที่ 8 กันยายน 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิชาการบูรณาการบนวิถีพอเพียง ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕
ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ประจําปีการศึกษา 2565
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินเตรียมรับการประเมินตามแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง พนักงาราชการ รอบ 1 ปีที่ผ่านมา (1 ตุลาคม 2564- 30กันยายน 2565)
ลงวันที่ 8 กันยายน 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน รอบ 1 ปีที่ผ่านมา (1 ตุลาคม 2564- 30กันยายน 2565)
ลงวันที่ 8 กันยายน 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง ครู ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ลงวันที่ 5 กันยายน 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล ตามแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับผิดชอบเวรประจําวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖5 (แก้ไขเพิ่มเติม)
ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับผิดชอบเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖5 (แก้ไขเพิ่มเติม)
ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ กิจกรรมศึกษาดูงานและแหล่งเรียนรู้ที่เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ประจําปีการศึกษา 2565
ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมวัยทีน วัยใส ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565
ลงวันที่ 14 กันยายน 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจําปีการศึกษา 2565
ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.4ดาวปีการศึกษา 2565
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนสุจริต ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ปีการศึกษา 2565
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ปีการศึกษา 2565
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งและมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2565 (แก้ไขเพิ่มเติม)
ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ รื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบโภชนาการของโรงอาหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2565
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมงานพิธีอัญเชิญพระพุทธปฏิมามิ่งมงคล ประดิษฐาน ณ แท่นโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา
ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานมาตรการประหยัดพลังงาน ปี 2565
ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ปีการศึกษา 2565
ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565
ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการมอบเงินให้นักเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน งบอุดหนุน ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2565
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่งานการพัสดุ
ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งกรรมการปฏิบัติหน้าที่งานการเงิน
ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเงินและการบัญชี
ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนจัดทำแผนปฏิบัติการ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565
ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ลงวันที่ 20 กันยายน 2564 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ด่วนที่สุด คำสังแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินตามโครงการโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก้ไขเพิ่มเติม
ลงวันที่ 6 กันยายน 2564 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย