ระบบฐานข้อมูลหนังสือราชการ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา จังหวัดขอนแก่น (doc.banphaisuksa.ac.th)

เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้

แต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2566

ปกติ

27 มีนาคม 2566

นางสาวเกษรินทร์ ชาลี

27 มี.ค. 2566 (15:48:40)


เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ดังนี้

เอกสารแนบ