ระบบฐานข้อมูลหนังสือราชการ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา จังหวัดขอนแก่น (doc.banphaisuksa.ac.th)

เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้

แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) ประจำปีการศึกษา 2565

ปกติ

8 กุมภาพันธ์ 2566

นางสาวเกษรินทร์ ชาลี

10 ก.พ. 2566 (13:10:43)


ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบ ทางการศึกษาแห่งชาติ ได้ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 กำหนดดำเนินการทดสอบนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์2566 และชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2566 ซึ่งนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษาใช้สนามโรงเรียนบ้านไผ่ เพื่อให้การดำเนินการสอบของนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา 27 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม จึงแต่งตั้ง คณะกรรมการดูแลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) ประจำปีการศึกษา 2565

เอกสารแนบ