ระบบฐานข้อมูลหนังสือราชการ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา จังหวัดขอนแก่น (doc.banphaisuksa.ac.th)

เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้

คำสังแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินตามโครงการโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก้ไขเพิ่มเติม

ด่วนที่สุด

6 กันยายน 2564

นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย

6 ก.ย. 2564 (11:20:29)


แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินตามโครงการโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก้ไขเพิ่มเติม

เอกสารแนบ