ระบบฐานข้อมูลหนังสือราชการ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา จังหวัดขอนแก่น (doc.banphaisuksa.ac.th)

เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565

ปกติ

18 มกราคม 2566

นางสาวเกษรินทร์ ชาลี

19 ม.ค. 2566 (12:47:33)


ด้วยโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ได้จัดให้มีกิจกรรมสอนเสริมเพิ่มความรู้ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 23 มกราคม - 24 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพนักเรียน และเป็นการเสริมทักษะความรู้เพิ่มเติมให้กับนักเรียน ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบ O-Net สูงขึ้น

เอกสารแนบ