ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ประจําปีการศึกษา 2565
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมกีฬา “สพม.ขอนแก่น” ประจําปี 2565
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารห้องสมุดโรงเรียน
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ประจําปีการศึกษา 2565
ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับการนิเทศ ติดตาม ความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565)
ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ด่วน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2564)
ลงวันที่ 22 กันยายน 2564 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้สนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
ลงวันที่ 16 กันยายน 2564 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2564
ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย