ระบบฐานข้อมูลหนังสือราชการ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา จังหวัดขอนแก่น (doc.banphaisuksa.ac.th)

เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้

แต่งตั้งข้าราชการครูรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ปกติ

7 มีนาคม 2566

นางสาวเกษรินทร์ ชาลี

9 มี.ค. 2566 (09:47:00)


้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดย วิธีการรับสมัครตามวิธีที่เหมาะสม ใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อสำคัญเพื่อช่วยในการบริหารจัดการ เพื่อให้เป็นไปตาม แนวนโยบายในการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา จึงแต่งตั้ง คณะกรรมการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ดังมีรายชื่อต่อไปน

เอกสารแนบ