ระบบฐานข้อมูลหนังสือราชการ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา จังหวัดขอนแก่น (doc.banphaisuksa.ac.th)

เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมวัยทีน วัยใส ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565

ปกติ

14 กันยายน 2565

นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย

14 ก.ย. 2565 (11:24:16)


ด้วยโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ได้จัดทำโครงการส่งเสริมวัยทีน วัยใส ในสถานศึกษา ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้จักการป้องกันการท้องในวัยเรียน และสิ่งเสพติดที่เป็นโทษต่อร่างกาย เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมวัยทีน วัยใส ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 จัดกิจกรรมในวันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมวัยทีน วัยใส ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 ดังนี้

เอกสารแนบ