ระบบฐานข้อมูลหนังสือราชการ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา จังหวัดขอนแก่น (doc.banphaisuksa.ac.th)

เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ปกติ

20 กันยายน 2564

นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย

1 ต.ค. 2564 (09:27:18)


เนื่องจากสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัด ขอนแก่นมีความรุนแรงและมีแนวโน้มที่จะขยายวงกว้างออกไป จนเป็นเหตุให้มีประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 45) ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 โดยข้อ 1 ให้ปิดโรงเรียนหรือสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ประถมศึกษา อนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งและทุกสังกัด โดยให้จัดการเรียนการสอนตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด งดการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน (On-Site) เว้นแต่เป็นสถานศึกษาที่ดูแลเด็กพิเศษ และ/หรือมีลักษณะเป็นที่พักประจำ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ แต่ห้ามคนภายนอกสถานศึกษาและห้ามผู้ปกครองและบุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมในสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นั้น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 (ฉบับปรับปรุง 2545) มาตรา 10 ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และอ้างถึงหนังสือ ที่ ศธ 04006/12348 เรื่อง แจ้งแนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 โดยข้อ 2 รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพิ่มเติมข้อความหน้า 22 ในกิจกรรมที่ 5.2.5 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น การผลิตสื่อการเรียนการสอน ใบงาน แบบฝึกหัด และค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการศึกษา เพิ่มเติม “สามารถนำไปใช้ในการจัดหาอินเทอร์เน็ตซิม หรือชั่วโมงอินเทอร์เน็ตสำหรับนักเรียน เพื่อใช้ในการเรียนการสอน” เป็นต้น จึงแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังต่อไปนี้

เอกสารแนบ