ระบบฐานข้อมูลหนังสือราชการ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา จังหวัดขอนแก่น (doc.banphaisuksa.ac.th)

เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้

แต่งตั้งคณะกรรมการมอบเงินให้นักเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน งบอุดหนุน ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2565

ปกติ

24 พฤษภาคม 2565

นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย

24 พ.ค. 2565 (13:31:36)


ด้วยโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนได้กําหนดวันมอบเงินดังกล่าวให้กับนักเรียนตาม โครงการดะงกล่าว ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยอาศัยอํานาจตามมาตรา 39 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 27 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการมอบเงินให้นักเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน งบอุดหนุน ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2565 ดังต่อไปนี้

เอกสารแนบ