ระบบฐานข้อมูลหนังสือราชการ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา จังหวัดขอนแก่น (doc.banphaisuksa.ac.th)

เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้

แต่งตั้งและมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2565 (แก้ไขเพิ่มเติม)

ปกติ

23 สิงหาคม 2565

นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย

23 ส.ค. 2565 (15:11:46)


อาศัยอํานาจบังคับบัญชาและอํานาจหน้าที่ตามความในมาตรา 35 และมาตรา 39 แห่ง พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ 2546 อํานาจตามมาตรา 27 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ 2547 และอาศัยอํานาจ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ 2547 เพื่อให้การบริหารสถานศึกษา เกิด ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดต่อทางราชการ จึงแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ราชการงานสนับสนุน การ สอนให้ข้าราชการครู และลูกจ้างของโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ประจําปี2565 (แก้ไขเพิ่มเติม) ดังต่อไปนี้

เอกสารแนบ