ระบบฐานข้อมูลหนังสือราชการ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา จังหวัดขอนแก่น (doc.banphaisuksa.ac.th)

เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล ตามแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ปกติ

26 สิงหาคม 2565

นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย

26 ส.ค. 2565 (10:01:50)


ด้วย ก.ค.ศ. ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตําแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตําแหน่งครู ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๑๒๐๖.๗/ว ๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยให้ ข้าราชการครูจัดทําข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ตามแบบที่ ก.ค.ศ. เสนอต่อ ผู้อํานวยการสถานศึกษาทุกปีงบประมาณ และให้ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง เพื่อนําผลการประเมินการ พัฒนางานตามข้อตกลงไปใช้ในการบริหารงานบุคคล โดยใช้เป็นคุณสมบัติในการขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือ เลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู ใช้เป็นผลการประเมินตําแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูเพื่อดํารงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ ความชํานาญการ หรือความเชี่ยวซาญในตําแหน่งและวิทยฐานะที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง และเพื่อใช้ เป็นองค์ประกอบในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด การประเมินเป็นไปด้วยความ ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลตามแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

เอกสารแนบ