ระบบฐานข้อมูลหนังสือราชการ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา จังหวัดขอนแก่น (doc.banphaisuksa.ac.th)

เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้

แต่งตั้งคณะกรรมการตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ กิจกรรมศึกษาดูงานและแหล่งเรียนรู้ที่เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ประจําปีการศึกษา 2565

ปกติ

8 สิงหาคม 2565

นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย

8 ส.ค. 2565 (11:53:13)


ด้วยโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา จัดโครงการพัฒนาครูทั้งระบบและกิจกรรมศึกษาดูงานและแหล่งเรียนรู้ที่เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ประจําปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการประเมินตามเกณฑ์ PA เพื่อให้การดําเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบและกิจกรรมศึกษาดูงานและแหล่ง เรียนรู้ที่เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ประจําปีการศึกษา 2565 ดังต่อไปนี้

เอกสารแนบ