ระบบฐานข้อมูลหนังสือราชการ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา จังหวัดขอนแก่น (doc.banphaisuksa.ac.th)

เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินเตรียมรับการประเมินตามแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ปกติ

21 กันยายน 2565

นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย

21 ก.ย. 2565 (15:17:15)


แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินเตรียมรับการประเมินตามแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เอกสารแนบ