ระบบฐานข้อมูลหนังสือราชการ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา จังหวัดขอนแก่น (doc.banphaisuksa.ac.th)

เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้

แต่งตั้งกรรมการปฏิบัติหน้าที่งานการเงิน

ปกติ

20 พฤษภาคม 2565

นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย

20 พ.ค. 2565 (13:46:40)


อาศัยอํานาจระเบียบการเก็บเงิน และการนําส่งคลังของทางราชการ พ.ศ.2551 ได้กําหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการตรวจสอบรายรับ-รายจ่าย เมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงินในแต่ละวัน เพื่อให้ การควบคุมการใช้จ่ายเงินภายในโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ จึง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่งานการเงินของโรงเรียน ดังต่อไปนี้

เอกสารแนบ