ระบบฐานข้อมูลหนังสือราชการ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา จังหวัดขอนแก่น (doc.banphaisuksa.ac.th)

เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้

แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานมาตรการประหยัดพลังงาน ปี 2565

ปกติ

21 มิถุนายน 2565

นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย

21 มิ.ย. 2565 (13:52:02)


ตามมติคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555 ซึ่งมีมติให้หน่วยงานภาครัฐลดการใช้ พลังงาน 10 % โดยสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานได้มีระบบรายงาน และประมวลผลผ่าน www. reportenergy.go.th และสํานักงานคณะกรรมากรพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) กําหนดให้ระบบ “มาตรการประหยัดพลังงาน” เพื่อการบริหารจัดการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และเพื่อ สนับสนุนการประหยัดพลังงานและมาตรการประหยัดพลังงานในองค์กร รวมถึงสร้างความตระหนักในการ ประหยัดพลังงาน ในโรงเรียน เพื่อให้การดําเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งแต่งตั้ง คณะกรรมการดําเนินงานมาตรการประหยัดพลังงาน ปี 2565 ประกอบด้วย

เอกสารแนบ