ระบบฐานข้อมูลหนังสือราชการ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา จังหวัดขอนแก่น (doc.banphaisuksa.ac.th)

เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน รอบ 1 ปีที่ผ่านมา (1 ตุลาคม 2564- 30กันยายน 2565)

ปกติ

8 กันยายน 2565

นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย

8 ก.ย. 2565 (10:55:04)


เพื่อให้การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของลูกจ้าง ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน ตามหลักเกณฑ์การทำรอบ 1 ปีที่ผ่านมา (1 ตุลาคม 2564- 30กันยายน 2565) ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส่และเป็นธรรม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๒), (๓) , (๕) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งข้าราชการครูเป็นคณะกรรมการการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบ 1 ปีที่ผ่านมา (1 ตุลาคม 2564- 30กันยายน 2565) ประกอบด้วย

เอกสารแนบ