ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2564
ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมโครงการความเป็นเลิศกีฬาฟุตบอล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมดำเนินงานจัดทำประเด็นที่ท้าทาย ภาคเรียนที่ 2/2564 ประจำปี 2564
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วมโดยใช้กระบวนการ Active Learning และผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา เรื่อง การปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ด่วนที่สุด คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ด่วน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจและกรอกข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 (Pfizer) สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา
ลงวันที่ 22 กันยายน 2564 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย