ระบบฐานข้อมูลหนังสือราชการ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา จังหวัดขอนแก่น (doc.banphaisuksa.ac.th)

เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับผิดชอบเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖5 (แก้ไขเพิ่มเติม)

ปกติ

18 สิงหาคม 2565

นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย

18 ส.ค. 2565 (14:46:05)


ด้วยโรงเรียนมีนโยบายเรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความประพฤติ และระเบียบวินัย ครูจำเป็นต้องดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึงเพื่อปรับหรือลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม พฤติกรรมเบี่ยงเบนหรือพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนและปัญหาด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในโรงเรียนนั้น เพื่อให้การแต่งตั้ง ครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และอาศัยอำนาจตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2553 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2553 จึงแต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ดังต่อไปนี้

เอกสารแนบ