ระบบฐานข้อมูลหนังสือราชการ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา จังหวัดขอนแก่น (doc.banphaisuksa.ac.th)

เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเงินและการบัญชี

ปกติ

20 พฤษภาคม 2565

นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย

20 พ.ค. 2565 (13:45:36)


อาศัยอํานาจระเบียบการเก็บเงิน และการนําส่งคลัง พ.ศ.2520 ข้อ 20 และข้อ 37 ได้ กําหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการตรวจสอบรายรับ-รายจ่าย เมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงินในแต่ละวัน เพื่อให้การ ควบคุมการใช้จ่ายเงินภายในโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ จึงแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจเงินและการบัญชีของโรงเรียน ดังต่อไปนี้

เอกสารแนบ