ระบบฐานข้อมูลหนังสือราชการ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา จังหวัดขอนแก่น (doc.banphaisuksa.ac.th)

เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง พนักงาราชการ รอบ 1 ปีที่ผ่านมา (1 ตุลาคม 2564- 30กันยายน 2565)

ปกติ

8 กันยายน 2565

นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย

8 ก.ย. 2565 (10:56:59)


เพื่อให้การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ ของโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖4 ถึงวันที่ 30กันยายน 2565 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส่และเป็นธรรม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๒), (๓) , (๕) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งข้าราชการครูเป็นคณะกรรมการการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง พนักงาราชการ รอบ 1 ปีที่ผ่านมา (1 ตุลาคม 2564- 30กันยายน 2565) ประกอบด้วย

เอกสารแนบ