ระบบฐานข้อมูลหนังสือราชการ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา จังหวัดขอนแก่น (doc.banphaisuksa.ac.th)

เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลการกุศล ประจำปี ๒๕๖๖

ปกติ

18 เมษายน 2566

นางสาวเกษรินทร์ ชาลี

29 เม.ย. 2566 (16:05:41)


ด้วย โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ร่วมกับทีม NUMBER 9 FC กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล การกุศล 11 คน เพื่อจัดหาทุนซื้อไฟสปอทไลท์ (Spot Light ) ติดตั้งโดยรอบสนามกีฬาฟุตบอล โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา เพื่อให้เป็นสนามกีฬาที่มีความปลอดภัย มีไฟส่องสว่างที่เพียงพอ สามารถอำนวยความสะดวกในการส่งเสริมความ เป็นเลิศด้านกีฬา โดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลให้กับนักเรียน รวมทั้งประชาชนผู้มาใช้บริการทั่วไป ในวันที่ ๒๓ , ๓๐ เมษายน และ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลการกุศล ประจำปี ๒๕๖๖ ดังรายชื่อต่อไปนี้

เอกสารแนบ