ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน ปีการศึกษา 2565
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565
ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖5
ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565
ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ คณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์การทำบันทึกข้อตกลง (PA) ครั้งที่ 1
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ลงวันที่ 9 มีนาคม 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการและส่งผลงาน เข้ารับการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2565
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย