ระบบฐานข้อมูลหนังสือราชการ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา จังหวัดขอนแก่น (doc.banphaisuksa.ac.th)

เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ปกติ

7 มีนาคม 2566

นางสาวเกษรินทร์ ชาลี

9 มี.ค. 2566 (09:45:07)


ด้วย โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา กำหนดจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ หนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงานบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( One Classroom , One Project ) เพื่อให้การจัดกิจกรรมสัปดาห์วิชาการบูรณาการบนวิถีพอเพียง ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม ดังต่อไปน

เอกสารแนบ