ระบบฐานข้อมูลหนังสือราชการ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา จังหวัดขอนแก่น (doc.banphaisuksa.ac.th)

เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้

ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง ครู ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ปกติ

5 กันยายน 2565

นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย

5 ก.ย. 2565 (09:02:08)


ด้วย ก.ค.ศ. มีมติกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง ครู มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ และคลงวิทยฐานะ ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๑๒๐๖.๗/ว ๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (ว9/2564) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วะนที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไปนั้น จึงกําหนดให้ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาต้องจัดทําข้อตกลงในการพัฒนางานกับผู้บังคับบัญชาเป็นประจําทุกปีงานประมาณ ซึ่งใช้ เป็นคุณสมบัติในการมีสถานศึกษาทุกปีงบประมาณ และให้ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง เพื่อนําผลการประเมิน การพัฒนางานตามข้อตกลงไปใช้ในการบริหารงานบุคคล โดยใช้เป็นคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะ หรือเอนวิทยฐานะ รวมไปถึงการคงวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง ครู เพื่อให้การดําเนินงานการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อาศัยอํานาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูละ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 โดยให้คณะกรมการที่ได้รับต่างตั้ง ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม ข้อตกลงในการพัฒนางานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปตามหลักเกณท์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ดังนี้

เอกสารแนบ