ระบบฐานข้อมูลหนังสือราชการ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา จังหวัดขอนแก่น (doc.banphaisuksa.ac.th)

เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้

แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว

ปกติ

24 พฤษภาคม 2565

นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย

24 พ.ค. 2565 (15:24:46)


ด้วย โรงเรียนพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ประสงค์เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงาน “โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว” ในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพอเพียง โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามมาตรา 39 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 27 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว ดังนี้

เอกสารแนบ