ระบบฐานข้อมูลหนังสือราชการ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา จังหวัดขอนแก่น (doc.banphaisuksa.ac.th)

เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน

ปกติ

28 มิถุนายน 2565

นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย

28 มิ.ย. 2565 (13:57:12)


ด้วยโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น มุ่งพัฒนาด้านการเรียนการสอนคุณธรรมนำความรู้ โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ เป็นต้น ซึ่งโรงเรียนจะได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าเสาธง ก่อสร้างพระพุทธรูปประดิษฐาน และปรับปรุงห้องเรียนการศึกษาพิเศษ จึงดำเนินการแต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา และเพื่อให้เป็นไปตามเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามมาตรา 39 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 27 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ดังต่อไปนี้

เอกสารแนบ