ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
ลงวันที่ 6 มกราคม 2566 โดย นางสาวเกษรินทร์ ชาลี
ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2565
ลงวันที่ 16 ธันวาคม 3108 โดย นางสาวเกษรินทร์ ชาลี
ด่วนที่สุด แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานแขงขันกีฬาภายในโรงเรียนบานไผศึกษา “พอเพียงเกมส” ประจําปการศึกษา 2565
ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2565 โดย นางสาวเกษรินทร์ ชาลี
ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการกุศลเพื่อโอกาสทางการศึกษา งานเอ็นดูโร่มิตติ้งบ้านไผ่การกุศล ครั้งที่ 1
ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ลงวันที่ 29 กันยายน 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมประเมินผลรายวิชาโครงงานบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 2565
ลงวันที่ 19 กันยายน 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนานักเรียนเพื่อเข้าสอบสู่รั่วมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565
ลงวันที่ 8 กันยายน 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิชาการบูรณาการบนวิถีพอเพียง ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕
ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงสำหรับครูผู้ช่วย
ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งข้าราชการครูรับผิดชอบเวรประจําวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖5
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งข้าราชการครูรับผิดชอบเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖5
ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งและมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2565
ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันครูขอนแก่น ครั้งที่ 66 ประจำปี พ.ศ. 2565
ลงวันที่ 13 มกราคม 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 คน 1 กิจกรรม โครงการเด่น ของโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2564 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ “เด็กไทย ใส แซ่บ สุข...ยุควิถีชีวิตใหม่” ภายใต้โครงการ ChOPA & ChiPA Game
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมดำเนินการชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC ภาคเรียนที่ 2/2564 ประจำปี 2564
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ปีการศึกษา 2565
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเยี่ยมบ้านนักเรียน
ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2564 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมวัยทีน วัยใส ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม)
ลงวันที่ 14 กันยายน 2564 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบห้องเรียน ห้องทำงาน ห้องประชุม อาคารและสำนักงานของโรงเรียน ปีการศึกษา 2564
ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบเขตพื้นที่ และดูแลกำกับห้องเรียนสีขาว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการสร้างกระแสสุขภาพในกลุ่มวัยเรียน วัยรุ่น (NuPETHS Corner Plus Covid-19) ปีการศึกษา 2564
ลงวันที่ 16 กันยายน 2564 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดเตรียมสถานที่รับรองการให้บริการ การฉีดวัคซีนโควิด-19
ลงวันที่ 16 กันยายน 2564 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย