ระบบฐานข้อมูลหนังสือราชการ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา จังหวัดขอนแก่น (doc.banphaisuksa.ac.th)

เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้

แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจําปีการศึกษา 2565

ปกติ

21 มิถุนายน 2565

นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย

21 มิ.ย. 2565 (13:48:31)


ด้วยโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ได้ดําเนินการจัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในโรงเรียน และเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการเป็นผู้นากิจกรรม ต่างๆ ของโรงเรียน มีจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคมและเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เพื่อให้การดําเนินงาน ด้านคณะกรรมการสภานักเรียนและคณะกรรมการสารวัตรนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยขอแต่งตั้ง คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ดังนี้

เอกสารแนบ