ระบบฐานข้อมูลหนังสือราชการ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา จังหวัดขอนแก่น (doc.banphaisuksa.ac.th)

เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้

แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมงานพิธีอัญเชิญพระพุทธปฏิมามิ่งมงคล ประดิษฐาน ณ แท่นโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา

ปกติ

20 กรกฎาคม 2565

นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย

20 ก.ค. 2565 (15:48:12)


ด้วย โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา กำหนดจัดงานพิธีอัญเชิญพระพุทธปฏิมามิ่งมงคล ประดิษฐาน ณ แท่นโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ในวันพุธที่ 2๗ กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นสิริมงคล มุ่งพัฒนาด้านคุณธรรมนำความรู้ โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ เป็นต้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมงานพิธีอัญเชิญพระพุทธปฏิมามิ่งมงคลประดิษฐาน ณ แท่นโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ดำเนินงานดังต่อไปนี้

เอกสารแนบ