ระบบฐานข้อมูลหนังสือราชการ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา จังหวัดขอนแก่น (doc.banphaisuksa.ac.th)

เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ปกติ

24 มิถุนายน 2565

นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย

24 มิ.ย. 2565 (10:54:35)


เพื่อให้การดำเนินงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามมาตรา 39 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 27 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินประชาสัมพันธ์โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

เอกสารแนบ