ระบบฐานข้อมูลหนังสือราชการ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา จังหวัดขอนแก่น (doc.banphaisuksa.ac.th)

เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ปีการศึกษา 2565

ปกติ

20 พฤษภาคม 2565

นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย

20 พ.ค. 2565 (13:49:21)


ด้วยงานโภชนาการโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้การ ดําเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของโครงการ งานโภชนาการจึงได้ดําเนินการจัดให้มีอาหาร กลางวันภายในโรงเรียน เพื่อเป็นการดูแลเรื่องสุขลักษณะเกี่ยวกับอาหารของบุคลากรภายในโรงเรียนและ เพื่อให้ การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนั้นจึงแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖5 ดังต่อไปนี้

เอกสารแนบ