ระบบฐานข้อมูลหนังสือราชการ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา จังหวัดขอนแก่น (doc.banphaisuksa.ac.th)

เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้

แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่งานการพัสดุ

ปกติ

20 พฤษภาคม 2565

นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย

20 พ.ค. 2565 (13:48:09)


อาศัยอํานาจระเบียบงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบํารุงรักษา การทําบัญชี ทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบสําคัญ หลักฐานและเอกสาร เกี่ยวกับพัสดุ การแทงจําหน่ายพัสดุที่ชํารุด การทํา สัญญา การต่ออายุสัญญาและการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ หรือสัญญาจ้าง เพื่อให้การปฏิบัติงานพัสดุภายในโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และสามารถ ตรวจสอบได้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่งานการพัสดุของโรงเรียน ดังต่อไปนี้

เอกสารแนบ