ระบบฐานข้อมูลหนังสือราชการ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา จังหวัดขอนแก่น (doc.banphaisuksa.ac.th)

เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนจัดทำแผนปฏิบัติการ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565

ปกติ

20 พฤษภาคม 2565

นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย

20 พ.ค. 2565 (13:41:55)


เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการ และการติดตามประเมินผลงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ให้ถูกต้องตามระเบียบการใช้เงินงบประมาณ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 45 (6) และประกาศสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 เรื่องการกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 ข้อ 4(1) และระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 27 (4) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

เอกสารแนบ