ระบบฐานข้อมูลหนังสือราชการ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา จังหวัดขอนแก่น (doc.banphaisuksa.ac.th)

เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมการทดสอบ และประเมินผลวิชาลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565

ปกติ

20 ธันวาคม 3108

นางสาวเกษรินทร์ ชาลี

21 ธ.ค. 2565 (11:45:32)


เพื่อให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ อาศัยตามอำนาจตามความใน มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ดังนี้

เอกสารแนบ