ระบบฐานข้อมูลหนังสือราชการ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา จังหวัดขอนแก่น (doc.banphaisuksa.ac.th)

เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับผิดชอบเวรประจําวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖5 (แก้ไขเพิ่มเติม)

ปกติ

23 สิงหาคม 2565

นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย

23 ส.ค. 2565 (15:16:51)


ด้วยโรงเรียนมีนโยบายเรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความประพฤติ และ ระเบียบวินัย ครูจําเป็นต้องดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึงเพื่อปรับหรือลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม พฤติกรรมเบี่ยงเบน หรือพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนและปัญหาด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในโรงเรียนนั้น เพื่อให้การแต่งตั้ง ครูเวรประจําวัน ภาคเรียนที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และอาศัยอํานาจตามมาตรา 39 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2553 และ มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2553 จึงแต่งตั้งครูเวรประจําวัน ภาคเรียนที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2565 ดังต่อไปนี้

เอกสารแนบ