ระบบฐานข้อมูลหนังสือราชการ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา จังหวัดขอนแก่น (doc.banphaisuksa.ac.th)

เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565

ปกติ

27 ธันวาคม 2564

นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย

27 ธ.ค. 2564 (15:31:18)


ด้วยโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ได้กำหนดจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๔ ในวันศุกร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 วรรค 1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๕ ดังนี้

เอกสารแนบ