ปกติ แต่งตั้งคณะทำงานติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ระดับโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา
ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการออกแนะแนวศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งคณะกรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม ทดสอบ และประเมินผล วิชา ลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2564
ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2564
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564
ลงวันที่ 24 มกราคม 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการข้อมูลและรายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบ E-COVID19-Report
ลงวันที่ 13 มกราคม 2565 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2564 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมนำเสนอผลงานชั้นเรียนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย