ปกติ คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าการที่ นิเทศ ช่วยเหลือ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษาสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในสถานศึกษา ผ่านระบบออนไลน์
ลงวันที่ 14 กันยายน 2564 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ด่วนมาก คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อติดตามการเรียนการสอน ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ด่วนที่สุด ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 4
ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ด่วน ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3
ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการศูนย์เฉพาะกิจการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนรู้ ในชั้นเรียน โดยผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ ( PLC) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ปกติ แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย
ด่วนที่สุด ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 5
ลงวันที่ 2 กันยายน 2564 โดย นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย