ระบบฐานข้อมูลหนังสือราชการ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา จังหวัดขอนแก่น (doc.banphaisuksa.ac.th)

เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้

รื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบโภชนาการของโรงอาหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2565

ปกติ

21 กรกฎาคม 2565

นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย

21 ก.ค. 2565 (11:53:16)


ด้วยงานโภชนาการโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของโครงการ งานโภชนาการจึงได้ดำเนินการจัดให้มีอาหารกลางวันภายในโรงเรียน เพื่อเป็นการดูแลเรื่องสุขลักษณะเกี่ยวกับอาหารของนักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียนเพื่อให้เป็นไปตามเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามมาตรา 39 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 27 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบโภชนาการของโรงอาหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 ดังต่อไปนี้

เอกสารแนบ