ระบบฐานข้อมูลหนังสือราชการ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา จังหวัดขอนแก่น (doc.banphaisuksa.ac.th)

เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วมโดยใช้กระบวนการ Active Learning และผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ปกติ

3 พฤศจิกายน 2564

นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย

3 พ.ย. 2564 (11:40:38)


ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น กำหนดให้สถานศึกษาดำเนินนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วมโดยใช้กระบวนการ Active Learning และผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC: Professional Learning Community) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับงานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งครู ด้านการจัดการเรียนรู้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 วรรค 1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วมโดยใช้กระบวนการ Active Learning และผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ดังต่อไปนี้

เอกสารแนบ