ระบบฐานข้อมูลหนังสือราชการ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา จังหวัดขอนแก่น (doc.banphaisuksa.ac.th)

เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้

ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา เรื่อง การปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ปกติ

11 ตุลาคม 2564

นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย

11 ต.ค. 2564 (15:33:48)


อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษาการเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๑), (๒) โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น จึงกำหนดปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้ ๑. ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 11-25 ตุลาคม 2564 ให้ครูเวรปฎิบัติหน้าที่ประสานงาน บริการผู้มาติดต่อราชการ และดูแลความเรียบร้อยปลอดภัยของสถานศึกษา ๒. วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยหลักแกณฑ์วิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน(Performance Agreement : PA) ของสหวิทยาเขตปราสาทพญาไผ่ วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นักเรียนรับวัคซีนโควิด-19 ณ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ๓. เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ครูลงเวลาปฎิบัติราชการ/ประชุม วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เปิดภาคเรียนที่ 2/2564 จึงแจ้งมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน โดยติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากเว็บไชต์โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบต่อไป ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

เอกสารแนบ