ระบบฐานข้อมูลหนังสือราชการ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา จังหวัดขอนแก่น (doc.banphaisuksa.ac.th)

เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2564

ปกติ

27 ธันวาคม 2564

นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย

27 ธ.ค. 2564 (15:29:55)


เนื่องในวันที่ 25 ธันวาคม ของทุกปี ตรงกับวันคริสต์มาส เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ ตรงทั้ง 4 ทักษะ คือ ทักษะการพูด ฟัง อ่าน และ เขียน ได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของเจ้าของภาษา เห็นคุณค่าของการเรียนภาษาอังกฤษ และกล้าแสดงออก ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจะจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสขึ้น ในระหว่างวันที่ 25 - 30 ธันวาคม 2564 เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 วรรค 1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2564 ดังนี้

เอกสารแนบ