ระบบฐานข้อมูลหนังสือราชการ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา จังหวัดขอนแก่น (doc.banphaisuksa.ac.th)

เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้

คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ปกติ

1 พฤศจิกายน 2564

นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย

1 พ.ย. 2564 (11:49:40)


ด้วยโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา เปิดทำการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 วรรค 1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ดังต่อไปนี้

เอกสารแนบ