ระบบฐานข้อมูลหนังสือราชการ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา จังหวัดขอนแก่น (doc.banphaisuksa.ac.th)

เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจและกรอกข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 (Pfizer) สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา

ด่วน

22 กันยายน 2564

นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย

22 ก.ย. 2564 (14:23:56)


.

เอกสารแนบ