ระบบฐานข้อมูลหนังสือราชการ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา จังหวัดขอนแก่น (doc.banphaisuksa.ac.th)

เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมโครงการความเป็นเลิศกีฬาฟุตบอล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ปกติ

26 พฤศจิกายน 2564

นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย

26 พ.ย. 2564 (11:53:17)


ด้วย โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ส่งเสริมความเป็นเลิศกีฬาฟุตบอล ให้นักเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพ ตามความถนัด ความสนใจและความต้องการของผู้เรียน เพื่อให้การจัดการกีฬาฟุตบอลของโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา บรรลุวัตถุประสงค์โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ความคุ้มค่าและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ นักกีฬามีสุขภาพแข็งแรง และมีอาชีพในอนาคต และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 วรรค 1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมโครงการความเป็นเลิศกีฬาฟุตบอล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ดังนี้

เอกสารแนบ