ระบบฐานข้อมูลหนังสือราชการ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา จังหวัดขอนแก่น (doc.banphaisuksa.ac.th)

เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

ปกติ

24 มกราคม 2565

นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย

24 ม.ค. 2565 (11:27:24)


ด้วยโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ได้จัดให้มีกิจกรรมสอนเสริมเพิ่มความรู้ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 24 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพนักเรียนและเป็นการเสริมทักษะความรู้เพิ่มเติมให้กับนักเรียน ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบ O – NET สูงขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 วรรค 1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้

เอกสารแนบ