ระบบฐานข้อมูลหนังสือราชการ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา จังหวัดขอนแก่น (doc.banphaisuksa.ac.th)

เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมนำเสนอผลงานชั้นเรียนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ปกติ

27 ธันวาคม 2564

นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย

27 ธ.ค. 2564 (15:32:31)


ด้วย โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการกับการเรียนการสอน ดังนั้น เพื่อให้นักเรียนได้แสดงผลผลิตในชั้นเรียนและทบทวนการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการกับชีวิตประจำวัน และส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถตามศักยภาพ ได้อย่างเหมาะสม จึงจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานชั้นเรียนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำภาคเรียน ที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมนำเสนอผลงานชั้นเรียนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้

เอกสารแนบ