ระบบฐานข้อมูลหนังสือราชการ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา จังหวัดขอนแก่น (doc.banphaisuksa.ac.th)

เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ปกติ

28 ธันวาคม 2564

นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย

28 ธ.ค. 2564 (11:50:51)


ด้วยโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา กำหนดให้มีการวัดผลประเมินผลระหว่างภาค ภาคเรียนที่ ๒ ประจำ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น ในวันที่ ๖ – ๗ เดือนมกราคม ๒๕๖๔ ดังนั้น ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการ ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลระหว่างภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้

เอกสารแนบ