ระบบฐานข้อมูลหนังสือราชการ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา จังหวัดขอนแก่น (doc.banphaisuksa.ac.th)

เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้

แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2564

ปกติ

9 กุมภาพันธ์ 2565

นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย

9 ก.พ. 2565 (11:28:04)


ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ได้ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ซึ่งจะดำเนินการทดสอบนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษาใช้สนามโรงเรียนบ้านไผ่ เพื่อให้การดำเนินการสอบของนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 วรรค 1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม ดูแลนักเรียนในการสอบ O-NET ดังต่อไปนี้

เอกสารแนบ